Thursday, August 23, 2012

CFL 2012

Thu Aug 23 Hamilton @ Montreal = Montreal Fri Aug 24 BC @ Winnipeg = BC Sat Aug 25 Calgary @ Saskatchewan = Saskatchewan Mon Aug 27 Edmonton @ Toronto = Edmonton Games with point spread. Thu Aug 23 Hamilton @ Montreal = Montreal - 4 Fri Aug 24 BC @ Winnipeg = BC - 5.5 Sat Aug 25 Calgary @ Saskatchewan = Saskatchewan - 3.5 Mon Aug 27 Edmonton @ Toronto = Edmonton + 3.5

No comments: